برنامه زمانبندی مصرف سموم سینجنتا در میوه‌های دانه دار