سموم کشاورزی ، ضد عفونی کننده بذر و تنظیم‌کننده رشد گیاه